Haber

Kamu borçlarının yapılandırılmasını içeren yasa tasarısı TBMM’de (1)

Kamu borçlarının yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) yeniden yapılandırma fırsatları sunuyor.

Vergiler, vergi cezaları, idari ve idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, toplum sigortası primleri, emeklilik kesintisi ve kurumlar karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik taban primi ve her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi , cezai faiz, gecikme cezası vb. alacaklar kapsamına girmektedir.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin su, atıksu, katı atık gibi alacakları da yönetmelik kapsamındadır.

Ayrıca teklif ile işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya şirkette yer almayan mal, makine, teçhizat, demirbaş ve kasalar ile ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yapılacak. kayıtları var ama işletmede yok.

Yönetmelik kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, 31 Aralık 2004 tarihine kadar her ay için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı, Üretici fiyat endeksi aylık değişim oranı (ÜFE) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren aylık değişim oranını ifade edecek olan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,75 olarak uygulanacak.

Yapılandırılacak alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsilat dairelerinin takip ettiği mutlak kamu alacaklarından, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarından henüz ödenmemiş vergiler, Ödenmiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar, Yönetmeliğin yayımı tarihi itibari ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarınca takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile tüm bu alacaklara ilişkin faiz çeşitleri, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası yapılandırılacaktır. .

İtirazlı olarak verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesin alacak olarak yapılandırılacaktır.

Her araç için ödenecek MTV, aracın idari para cezaları ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u ödenecek, taksit ödeme döneminde fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesine geçildi.

Su, atık su ve katı atık bedelleri ile belediyelerin sunduğu hizmetlerden doğan bedel alacakları ve aldıkları paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve kanalizasyon işletmecilerinin su ve atıksu işletmeleri ve YİKOB’ların harcamalara katılım payları ve alacakları yapılandırılacaktır.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, diğer kuralların yanı sıra dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Bu kurumların kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan kamu alacakları da teklif kapsamına alınmıştır. Buna göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinin prestiji ile birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz dolmamış, vergi tarhiyatları ve gümrük vergileri re’sen veya ek yoluyla yapılmıştır. idare, itiraz veya itiraz süresi geçmemiş veya itiraz/itiraz veya itiraz süresi geçmemiştir. Düzeltme talebinde bulunulan veya düzeltme talebinde bulunma süresi geçmemiş veya düzeltme yoluna gidilmiş idarece veya re’sen yapılan vergi tarhiyatları ve gümrük vergisi tahakkukları da ayrıca yapılandırılacaktır.

Teklif ayrıca, sadece vergi cezaları/gümrüğe ilişkin idari para cezaları için dava açılması halinde ödenecek tutarları, yönetmelik kapsamında ihtilaflı idari para cezalarının ve ihtilaflı ekrimisillerin yapılandırılmasını da düzenlemektedir.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve yönetmelikten yararlanma, tebligat tebligatına bağlı olarak başvuru ve ödeme süreleri belirlenir ve düzenlenir.

Buna göre, düzenleme kapsamındaki devirlere katılım nedeniyle doğacak vergi ziyaı cezalarında, cezaya tabi olanlar cezanın yüzde 25’ini belirtilen süre içinde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inden feragat edilecek ve biçim.

Yönetmelik kapsamındaki devirlere ilişkin olarak, bu kararlar, Yönetmeliğin yayımı tarihindeki itibarla beyan edilmeyen vergi cezaları ile pişmanlık istemi ile re’sen verilen vergi beyannameleri hakkında da uygulanacaktır. Açıklamaya davet kapsamına giren beyanlar ve ödeme açısından kural ihlali içeren beyanlar.

Yönetmeliğin yayımı tarihinde veya sonrasında vergi dairesi kayıtlarına intikal eden kıymet takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları hakkında gerekli inceleme ve bildirim işlemlerinin yapılması kaydıyla teklif kararlarından yararlanılabilir. gerekli değerlendirme ve bildirim işlemlerinin yapılması ve belirlenen süre içinde belirlenen bedelin ödenmesi şartıyla.

Bu düzenleyici kararlardan yararlanacak mükellefler, Vergi Kanununda yer alan uzlaşma, ön takdir uzlaşması, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanununda yer alan uzlaşma, Kabahatler Kanununda yer alan avans indirimi ve vergi indiriminden yararlanamayacaklardır. Devlet İhale Kanunu.

Taban ve vergi artışı

Teklifte vergi matrahı ve vergi artışı da düzenlenmiştir.

Mükellefler tarafından çeşitli nedenlerle eksik beyan edilen veya beyan edilmeyen geçmiş yıl kazançlarının mutlak oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve tutarların belirlenmesinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen esaslar esas alınır.

Buna göre mükellefler, Vergi Uyarlama Kanunu’nda yer alan vergi cezalarına ve gecikme faizlerine tabi olmadan vergilerini ödeyebilecekler. Artan vergi ve transferler için, artan vergilerin ödenmesi şartıyla vergi incelemesi ve tarhı yapılmayacaktır.

Matrahı artıran mükelleflerin beyan edeceği vergi matrahları ile verginin hesaplanacağı matrahlar için asgari tutarlar, matrahın daha önce veya indirim ve istisnalar nedeniyle beyan edilmiş olması veya beyanname verilmemiş olması durumlarında belirlenir. ibraz edilmiş veya ilgili yıllarda bir faaliyet veya gelir olmuş olsa dahi bu faaliyet ve gelirlerin vergi dairesi tarafından tespit edilir. Bilgi dışında kalması nedeniyle vergi matrahının bulunmadığı durumlarda, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucunda bulunan matrahlara bir alt sınır getirilir.

Kurumlar vergisi mükellefleri, artırdıkları kurumlar vergisi matrahlarına ek olarak, ilgili kanuna göre vergi tevkifatına tabi tutulan kazanç ve kazançları üzerinden kesilen vergileri de artırmakla yükümlüdürler.

Gelir (stopaj) vergisi ile kurumlar (stopaj) vergisi ve matrah artırım kararları alınır. Bundan yararlanan mükellefler için artırılan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak gelir (stopaj) vergisi inceleme ve tarhı yapılmayacaktır. Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları gereğince, kar dağıtımına esas yapılan ödemeler veya genel merkeze aktarılan tutar üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden, yönetmelik kapsamında vergi matrahlarını artıranlar, kurumlar vergisi matrahını da artırmak zorunda kalacak.

Katma değer vergisi mükellefleri, artırdıkları ve vergi ödedikleri takdirde, artırdıkları dönemler için KDV ile vergi inceleme ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır. Artışa esas tutar, yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacaktır. Hesaplanan KDV, kesintilerden önceki vergi tutarı olacaktır.

Teklif, vergi matrahı ve vergi artışına ilişkin olarak mükelleflerin dikkate alacağı diğer hususları da düzenlemektedir. Vergi matrahı veya vergi zammı kapsamında olan ve bu husustaki hükümleri yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri incelenmeyecek ve zamma konu olan vergilere ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artışı, yayım tarihinden önce başlanan vergi inceleme ve takdir işlemlerinde sorun teşkil etmeyecektir. Ancak, maddede inceleme yapma hakkına ilişkin kararların gizli kalması kaydıyla, vergi inceleme ve takdir işlemlerinin, yönetmeliğin yayımını izleyen 7 iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içinde tamamlanan vergi incelemelerine ilişkin ön mutabakat talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Defterleri, kayıtları ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok edip yerine başka yapraklar koyanlar veya yaprak koymayanlar veya belgelerin asıllarını veya suretlerini kısmen veya tamamen sahte olarak düzenleyenler” “Vergi Tarzı Kanun’da nasıl ki kanunda belli fiilleri işleyenler terör suçundan cezalandırılabiliyorsa. Adı geçen merciler, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Hataları Araştırma Kurulu tarafından terör örgütlerine veya terör örgütlerine veya terör örgütü olduğu tespit edilen yapı, oluşum veya kümelere üyelik, mensubiyet, mensubiyet veya mensubiyet gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında. Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyet göstermek. Terörün finansmanı hatası veya aklama kabahati kapsamında soruşturma, soruşturma ve araştırma yapmaları istenenler, bu Yönetmeliğin matrah veya vergi artırımına ilişkin kararlarından yararlanamayacak. En fazla on iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

İş kayıtlarının düzeltilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunmasına rağmen kayıtlara yansımayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmaktadır.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işyerlerinde bulunmasına rağmen sicillerinde yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından belirlenecek rayiç değeri ile kayda alabilecekler. Yönetmelikte öngörülen süreler içinde envanter listesi ile vergi dairelerine bildirimde bulunmak suretiyle.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, faaliyetlerinde kaydettikleri mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı yedek hesap açacaklardır. Mal karşılığı, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru sayılacağı için vergilendirilmeyecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, sicillerini iyileştirmek amacıyla, fiilen kayıtlarında bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenleyerek ve her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri sağlanır. yükümlülükler.

Bilançonun aslına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, net alacaklarını ortaklara borçlu oldukları bedeller ile ortaklara borçlu oldukları bedellerin ortasında beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler. 31 Aralık 2022 prestiji ile bilançolarında görülerek, yönetmelikte öngörülen süreler içinde vergi dairelerine. Bu kapsamda, beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin beyanname verme süresi içinde hesaplanarak ödenmesi gerekecek.

Teklifle birlikte kesinleşen SGK alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı da getiriliyor. Buna göre, sigortalılık durumlarından kaynaklanan, başvuru tarihinde sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurumlar vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik güçlendirme primi, prestij mevzuatına göre ödenmemiş olan isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri, ilgili kanunlar gereğince SGK tarafından takip edilmektedir. Orijinal damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak fiyat ile bu alacakların ödeme tarihleri ​​ile Yönetmeliğin yayımı tarihi arasındaki süre, , bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı belirtilen süre ve şekilde ödenir. Tüm ikincil alacakların tahsilinden feragat edilecektir.

Bu Yönetmelikten yararlanmak için başvuruda bulunulduğu halde, belirlenen başvuru süresinin sonuna kadar patrona bildirilen ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik personel tutarı üzerinden hesaplanan sigorta priminin asılları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar inşaatı tamamlanan ihale konusu özel nitelikli inşaat ve işlere ait. Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak bedel ise 2022 yılı başından itibaren geçen döneme ait aylık değişim oranlarıdır. alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplandığı süreden, Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ikincil alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Teklifle 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma başvurusu tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait ilk taksit son ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

(sürecek)

habereleskirt.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort